پروژه اتاق ناهارخوری

این پروژه توسط دیزاینر مجموعه و با توجه به سلیقه ی کافرما  طراحی و اجرا گردیده است.

پروژهاتاق غذاخوری
طراحسرکار خانم حاتمی
مدل ناهارخوریژوآن
  

نمونه کارهای مشابه