1- وسایلی دارای گارانتی هستند که برگه ی گارانتی هنگام خرید به مشتری تحویل داده شده باشد.بدیهی است جهت استفاده از خدمان گارانتی ارائه ی برگه گارانتی ضروری میباشد.

2- حداکثر زمان پوشش خدمات گارانتی 24 ماهضمانت کلاف و 18 ماه متریال تشک و پشتی میباشد.

3- این ضمانت در شرایط ذیل قابل اجرا نیست :

  • صدمات و ضایعات ناشی از ضربه
  • سقوط
  • حمل و نثل
  • تماس یا نفوذ مواد شیمیایی
  • آتش یا حرارت زیاد
  • حوادث طبیعی

4- این ضمانت نامه در صورت استفاده ی صحیح از مبلمان قابل استفاده است.

 

* مشتری گرامی برای استفاده از خدمات گارانتی، شما میتوانید با ارسال عکس برگه ی گارانتی و تکمیل فرم زیر با همکاران ما در ارتباط باشید.

kingshead barber shop, 3958 Sundown Lane, Austin TX 78736
512-555-0194 | info@kingsheadbarber.com