تاریخ :     زمان : 14:13:56
تاریخچه تخت و صندلی در ایران آثار و مدارک باستان شناسی بھ جای مانده از فرھنگھای کھن در سرزمین ھا ی گوناگون خاور میانھ و آسیای غربی نشان می دھد ،کھ صندلی بعنوان وسیلھ ای برای نشستن از ھزاران سال پیش بھ شکل ھای گوناگون وجود داشتھ است. یکی از نمونھ ھای اولیھ این نوع صندلی ھای اولیھ ،چھارپایھ ای است ساده کھ از این نوع چھار پایھ ھا برای نشستن استفاده می شده است. مدارک موجود نشان می دھد کھ قدیمی ترین چھار پایھ موجود درمنطقھ خاور نزدیک باستان از حفریات باستان شناسی تپھ چشم علی در جنوب شرق تھران (شھرری) در کاوش ھای اریک اشمیت در سالھای ۶-۴١٩٣ بھ دست آمده است . این چھارپایھ کھ متعلق بھ نیمھ دوم ھزاره ششم پیش از میلاد است با مخلوطی از گل رس و شن و کاه ساختھ شده است . خمیره و پوشش آن قرمز رنگ است و در بخش پیش از تاریخ موزه ملی ایران نگھداری می شود. این چھار پایھ طوری ساختھ شده است کھ بھ لحاظ وزن و استحکام بھ راحتی می تواند وزن انسان را تحمل کند.(اسفندیاری.١٣٧٧:۶۴) اما قدیمی ترین نمونھ صندلی در ایران، در نقش برجستھ ای بر مھره ای از جنس سنگ یمانی آبی رنگ از دوره عیلام نقش شده است . در این نقش تصویر یکی از پادشاھان عیلامی بھ نام شیلھک – این شوشیناک را نشان می دھد، کھ در حال اھداء شئیی بھ دخترش می باشد. در این تصویر پادشاه عیلامی بروی صندلی نشستھ است کھ لبھ تکیھ گاه آن گرد و بھ حالت برگشتھ می باشد و پایھ ھای آن بھ شکل، سم یک حیوان نشان داده شده است ،این قطعھ مھر و نقش روی آن متعلق بھ ھزاره دوم پیش از میلاد می باشد.(ھمان :۶۵) نمونھ ھای فراوانی از این نوع صندلی و مبلمان از دوره عیلام در نقوش روی مھرھای استوانھ ای این دوره بھ وفور مشاھده می گردد. کھ شاھدی است بر استفاده از صندلی و تخت در روزگار عیلام. نمونھ دیگر از این دست یک قطعھ پلاک قیری است کھ از زیباترین آثار ھنری عیلام نو محسوب می شود و بھ نام بانوی ریسنده مشھور است . این لوح ساختھ شده از جنس خمیر قیر، ١٣ سانتیمتر طول و ٩/٣ سانتیمتر عرض دارد . لوح مذکور تصویر زنی را نشان می دھد کھ یک دوک نخ ریسی دردست داشتھ و بھ سبک شرقی بھ حالت چھارزانو بر روی صندلی یا چھار پایھ ای نشستھ، کھ پایھ ھایی بھ شکل پنجھ شیر دارد، در مقابل بانوی ریسنده چھارپایھ ای با پایھ ھایی بھ شکل پنجھ شیر وجود دارد کھ بر روی آن ظرف محتوی یک ماھی با شش میوه گرد قرار دارد.Amiet,1966,540)) این نوع چھارپایھ با پایھ ھایی بھ شکل پنجھ شیر بارھا در صندلی ھا و تخت ھای مربوط بھ دوران ھخامنشی تکرار شده و مشاھده می گردد.این موضوع بیانگر تاثیر پذیری ھخامنشیان از آثار ھنری دوران عیلام بوده است. یکی دیگر از قدیمی ترین نمونھ ھای صندلی ،مکشوفھ از حفریات باستان شناسی در ایران، یک نمونھ صندلی مفرغی است، متعلق بھ ھزاره دوم ق. م از منطقھ املش در استان گیلان ، این قطعھ صندلی مفرغی کھ در ابعاد کوچک و مینیاتوری و از روی نمونھ ھای واقعی ساختھ شده است دارای یک صفحھ مربع شکل با چھار، پایھ ساده و پشتی مستطیلی شکل بلندی است کھ کاملا شبیھ بھ نمونھ ھای امروزی است. ایرانیان باستان ھمچنین از تخت خواب نیز استفاده نموده و می توان بنابر شواھد و مدارک باستان شناسی مطرح نمود، کھ ایرانیان جزو اولین مردمانی بوده اند کھ از تخت خواب بھ عنوان مبلمان محل زندگی استفاده می کرده اند. نمونھ ھای فراوانی از مدل ھای کوچک این نوع تخت ھا ،در حفریات باستان شناسی منطقھ شوش و از دوره عیلام بدست آمده است، کھ معمولا ھمگی آنھا دارای یک صفحھ مستطیل شکل ساده با چھارپایھ کوتاه بوده و روی سطح اصلی تخت معمولا تصاویر برھنھ زن و مردی را نشان می دھد کھ بر روی تخت آرمیده اند، این نوع تخت ھا معمولا از جنس گل و سفال ساختھ شده و نمونھ ھایی از تخت ھای مورد استفاده در دوران عیلام در ھزاره سوم ق.م را نشان می دھد. بھترین نمونھ ھای مبلمان ،تخت و صندلی در ایران باستان مربوط بھ دوره ھخامنشی است. متاسفانھ اصل این آثار در کاوشھای باستان شناسی بدست نیامده است ، لیکن نمونھ ھائی از تخت وصندلی  بر روی نقوش برجستھ ھای تخت جمشید نظیر: صحنھ بارعام داریوش در خزانھ تخت جمشید ، صحنھ خشایار شاه نشستھ بر تخت شاھی و یا نقوش بالای آرامگاه داریوش در نقش رستم بارھا مشاھده می شود. علاوه بر این نمونھ ھایی از پایھ ھای فلزی بھ شکل حیوانات اساطیری نظیر شیر و عقاب ویا  بخشی از بدن حیوان (پنجھ شیر ) در کاوشھای باستان شناسی بدست آمده است.کھ بیانگر بخشی از تزئینات مبلمان در دوره ھخا منشی می باشد . ازنمونھ ھای تخت و صندلی در دوران ساسانی نیزتنھا می توان بھ نقوش برجستھ موجود بر روی  بشقابھای زرین و سیمین دوره ساسانی اشاره نمود. کھ خود گویای وجود عناصر تزئینی نظیر نقوش حیوانات اساطیری مثل عقاب و شیر بعنوان پایھ و دستھ تخت و صندلی در این دوره می باشد .

تخت طاووس دوره قاجار                                تخت نادری دوره قاجار

دوره اسلامی تا دوره معاصر:  ازدوره اسلامی ،ودرمیان نمونھ ھای بدست آمده از کاوشھای باستان شناسی ،می توان بھ یک قطعھ صندلی سفالی با تکنیک قالبی با رنگ فیروزه ای اشاره نمود کھ در ھر ضلع نمای آن یک طاقنما وشش پایھ بھ شکل نیم تنھ شیر دارد.این قطعھ از گرگان بدست آمده ومتعلق بھ قرن ۶ھجری است.۵/۵٢سانتیمترارتفاع و٣/۴٢سانتیمتر قطر دارد. بر روی اوراق شاھنامھ کھ داستانھای حماسی فردوسی را بھ تصویر کشیده است با نمونھ ھای فراوانی از تخت و صندلی و مبلمان مورد استفاده درباریان ، در دوران اسلامی مواجھ می باشیم.کھ نمونھ ھای بھ جا مانده نشانگر تکنیک ھای متفاوتی از تخت و صندلی می باشد.بھ طور مثال در بعضی از تصاویرمینیاتور بھ نمونھ ھایی از صندلی بر می خوریم کھ بھ وسیلیھ ھنر منبت و معرق تزئین شده اند. با آغاز دوره صفوی و سپس دوره قاجار کھ آغاز گر حضور اروپائیان در سرزمین ایران محسوب می گردد. و نیز مسافرت شاھان قاجار بھ فرنگ، مبلمان نوع اروپایی بھ دربار شاھان صفویھ و قاجار و پس از آنھا در دربار پھلوی راه می یابد. در این دوران تعدادی مبلمان یا بھتر است بگوئیم تخت یا صندلی توسط ھنرمندان ایرانی ساختھ می شود کھ امروزه زینت بخش موزه ھای کشور می باشد . نظیر تخت طاووس و تخت یا صندلی نادری کھ امروزه در موزه جواھرات ملی نگھداری می شود. تخت مرمر کھ از سنگ یکپارچھ مرمر و بھ دست ھنرمندان ایرانی ساختھ شده و در عمارت کاخ گلستان نگھداری می شود.  تخت نادری نام اریکھ سلطنتی است کھ بھ دستور فتحعلی شاه قاجار توسط جواھر سازان و صنعتگران ایرانی ساختھ شد هاست. این تخت مرصع و میناکاری شده شامل ٢٢ ھزار سنگ و جواھر قیمتی است کھ برای اردوکشی بھ چمن سلطانیھ زنجان در ٩ قطعھ مجزا ساختھ شد. تخت نادری از نظر شکل و ترکیب و تزیینات زیباتر از تخت طاووس است. پشت انداز آن با ترنج و جواھرات درشت و خوش رنگش آن را مجلل تر نشان  میدھد. در دو طرف پشت انداز تخت کھ مانند دم طاووس چتر زده و در بالا دارای تاجی است، نقش دو اژدھای پیچ خورده یا سمندر قرار دارد کھ دم آنھا بھ شکل سر عقاب یا طوطی درآمد هاست، و نظیر ھمین دو اژدھا در دو طرف پلھ اول تخت نیز دیده می شود کھ در این جا دارای پا بود. و بھ سطح و دیواره پلھ چسبید هاند. در دیواره عمودی پلھ اول تخت، نقش شیری، برجستھ کاری شده کھ بدن آن ھمچون پوست پلنگ خالدار و جواھر نشان شد هاست. در دو طرف تخت نیز در داخل ترن جھای اسلیمی مشبک، نقش دو طوطی میناکاری شده مشاھده  میگردد. این تخت تنھا در مواقع سفر برای پادشاه حمل  میشد و در بقیھ اوقات در خزانھ سلطنتی نگھداری  میشد. تا پیش از تدوین قانون خزانھ بانک ملی ایران، این تخت درتالار سلام کاخ گلستان تھران و در کنار تخت طاووس نگھداری  میشد و پس از آن بھ موزه جواھرات سلطنتی انتقال یافت. این تخت برای آخرین بار در تاجگذاری محمد رضا شاه پھلوی در چھارم آبان ماه ۴۶١٣ خورشیدی در تالار سلام کاخ گلستان مورد استفاده قرار گرفت. در حال حاضر این اثر گرانبھا در موزه جواھرات ملی بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران نگھداری  میشود. از این تخت بھ اشتباه گاھی بھ عنوان تخت طاووس یاد  میشود. این تخت زیبای جواھر نشان و میناکاری شده , در حال حاضر در گنجینھ جواھرات ملی ایران در بانک مرکزی نگھداری  میشود. تخت نادری در دوران قاجار ساختھ شد. برخی تصور  میکنند کھ چون این تخت , نادری نام دارد پس بھ احتمال فراوان مربوط بھ نادرشاه افشار است در صورتی کھ نادر در زبان فارسی بھ معنی کمیاب است و این تخت نھ بھ خاطر نادر شاه کھ بھ خاطر کمیاب بودن و زیبایی منحصر بھ فردش بھ این نام شھره شده. این تخت فوق العاده زیبا بھ فرمان فتحعلی شاه فاجار ساختھ شد و در بسیاری از نقاشی ھای آن زمان دیده  میشود. این تخت در کاخ گلستان نگھداری می شد ولی بعدھا بھ گنجینھ جواھرات سلطنتی بانک مرکزی منتقل شد. این تخت برای آخرین بار در زمان تاجگذاری محمدرضا شاه پھلوی مورد استفاده قرار گرفت. تَختِ طاووس کھ در آغاز »تخت خورشید« نام داشت، یکی از تخ تھای جواھر نشان سلطنتی ایران است کھ بھ مباشرت حاجی محمدحسی نخان صدر اصفھانی(نظام الدولھ)، صدر اعظم فت ح علیشاه و بھ فرمان فت ح علیشاه در سال ۶١٢١ ھجری قمری توسط جواھرسازان اصفھان ساختھ شد از سال ۴١٢٢ قمری، از نخستین شب ازدواج فتح علی شاه با طاووس تا جالدولھ (کھ نھ سالھ بود) بر روی این تخت، تخت بھ نام وی، تخت طاووس نامیده شد. این تخت ھم اکنون در موزه جواھرات بانک مرکزی است. بنابراین این تخت با تخت طاووسی کھ نادرشاه افشار بھ ھمراه جواھرات کوه نور و دریای نور از نبرد ھندوستان با خود بھ ایران آورد تفاوت دارد. تخت طاووس نادر با مرگ وی توسط غارتگران تخریب و بھ یغما برده شد.

ماکت تخت سفالی دوره عیلام ھزاره دوم ق.م

این تخت بھ دلیل وجود طرح دو طاووس پرگشوده کھ در پشت آن قرار داشت بھ این نام شھرت یافت. پرھای زیبای این طاوو سھا با جواھراتی چون: یاقوت، زمرد، مروارید، یاقوت کبود و سنگھای گران قیمت دیگری تزیین شده بودند. این تخت و طاوو سھای آن با شرح گفتھ شده در قرن ١٧ میلادی برای شا هجھان پادشاه گورکانی ھند ساختھ شد. وی از آن در بارگاه عموم یاش در پایتخت خود دھلی ھند استفاده  میکرد و الماس بسیار گران قیمت و استثنایی کوه نور در آن کار گذاشتھ شده بود. آخرین پادشاه امپراتوری مغول کبیر یا گورکانیان در ھندوستان، محمد شاه گورکانی بود کھ از نادرشاه افشار شکست خورد. نادر، امپراتوری مغولان ھند یا گورکانیان را در سال ١٧٣٨ فتح کرد و در سال ١٧٣٩ با تخت طاووس و غنایم بسیار با ارزش دیگری بھ سرزمین ایران بازگشت. از آن پس آوردن نام تخت طاووس نھ تنھا خود تخت، بلکھ شاھنشاھی ایران را در اذھان زنده  میکرد. در جریان نا آرامی ھای پس از قتل نادر شاه افشار درسال ٧۴١٧ این تخت از بین رفت. اما پس از آن تخت فتحعلیشاه قاجار با نام تخت طاووس خوانده  میشد.  تخت طاووسی کھ نادرشاه افشار بھ ھمراه جواھرات کوه نور و دریای نور از نبرد ھندوستان با خود بھ ایران آورد پس از مرگ وی توسط گردان خراسان تخریب و بھ یغما برده شد.  بنای ایوان تخت مرمر قدیمی ترین بنای کاخ گلستان تھران است. نام آن از تخت مرمرینی است کھ در دوره فتحعلی شاه ساختھ شده و در ایوان اصلی آن قراردارد. این تخت شامل ۶۵ قطعھ مرمر یزد است. ساخت آن را بھ کریم خان زند نسبت  میدھند ولی بعضی بر این باورند کھ اساس آن از عھد وی بود هاست و بھ زمان آقا محمد خان تغییراتی درآن داد هاند. ھمچنین برخی آن را از دوره صفوی  میدانند. این ینا جای تاجگذاری و مراسم سلام نوروزی شاھان قاجاربود. آخرین مراسم برگزار شده در این محل، جلوس رضا شاه پھلوی در آذر ماه ١٣٠۴ خورشیدی بود هاست. عمارت تخت مرمر. بھ علت اھمیت ایوان آن ، بھ ایوان تخت مرمر نیز مشھور است .بیشتر منابع جدید، ساخت این بنا را بھ آقامحمدخان قاجار (حک : ١١٩٣ـ١٢١٢) نسبت داده اند ، اما منابع معتبر دورة قاجار آن را در شمار آثار این دوره نیاورده اند. بر اساس شواھد کتب تاریخی زندیھ و قاجاریھ ، بھ احتمال قوی بانی آن کریم خان زند بوده است ؛ در تاریخ گیتی گشا و گلشن مراد ، از منابع تاریخی دورة زندیھ ، از عمارت و تالاری یاد شده کھ کریم خان در ١١٧٣ در تھران ساختھ است . منابع دورة قاجار نیز از بنای دیوانخانة بزرگی در ھمین سال در ارگ تھران سخن گفتھ اند. اطلاق تالار و دیوانخانھ بھ این بنا، با ویژگیھای آن قابل انطباق است ؛ تالار می تواند ھمان ایوان بزرگ بنا باشد و دیوانخانھ نیز با کاربرد حکومتی و رسمی آن تناسب دارد. بنابر روایتی مشھور، آقامحمدخان قاجار در ١٢٠۶ پس از تصرف شیراز دستور داد قصر وکیل را ویران کنند و سنگھا و آیینھ ھا و پرده ھا و ستونھای آن را در تھران در ایوان دیوانخانھ نصب نمایند  ایوان دیوانخانھ (دارالاماره ) بیشتر محل برگزاری مراسم سلطنتی ، جشنھا، اعیاد و بویژه عید نوروز بود. صدور فرمانھای حکومتی مانند ابلاغ تکالیف وزیران ، یا پذیرفتن سفیران نیز در این محل انجام می شد ،  مراسم جلوس دوم محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار و انتصاب میرزا تقی خان امیرکبیر نیز در این مکان بوده است آخرین مراسم انجام شده در این محل ، جلوس رضاشاه پھلوی در ١٣٠۴ش بود. این بنای سلطنتی از آثار منحصر بھ فرد اوایل دورة قاجار است از آن بھ عنوان زیباترین تالار در ایران یاد کرده است . بخشی از اطلاعات تاریخی ما در بارة این بنا مبتنی بر نوشتھ ھای جھانگردان اروپایی است. عمارت تخت مرمر دو طبقھ است و در گذشتھ در حیاط جداگانھ ای واقع شده بود، اما اکنون با دیگر ساختمانھای کاخ گلستان در یک محوطھ قرار دارد. در جلو ایوان دو ستون سنگی بھ ارتفاع حدود ھشت متر، کھ در ١٢٠۶ از قصر وکیل آورده شده اند، سقف را نگھ می دارند. این ستونھا فاقد پایھ یا تھ ستون اند و روی آنھا با طرح گلدانی و فتیلھ ای وخیاره خیاره تزیین شده است. اِزاره ھای داخل و خارج ایوان با مرمرھای زردِ حجاری شده با گل و بتھ ھای برجستة متقارن ، با شکل طوطی و عقاب پوشانده شده و ھمة آنھا از شیراز بھ تھران حمل گردیده است. در انتھای ایوان طاقنمایی ھست کھ در قسمت پایینِ آن پنجره ھای ارسی قرار دارد کھ تمام دیوار را فرا گرفتھ و کتیبھ ای آیینھ کاری بالای آن را پوشانده است . تمام سقف و دیوارھای این ایوان آیینھ کاری و مزین بھ شیشھ ھای رنگی است. در دورة فتحعلی شاه ایوان تغییر مھمی نکرد؛ فقط در ١٢٣٢ یرمولوف ، فرمانده کل قوای گرجستان ، از طرف امپراتور روسیھ ھدایایی ، از جملھ سھ آیینة بزرگ ، بھ دربار فتحعلی شاه آورد کھ دو قطعة آن در ایوان تخت مرمر نصب شد. با استفاده از تصاویری کھ اوژن فلاندن در ۵۶١٢ از عمارت تخت مرمر رسم کرده است ، می توان تا حدودی وضع بنا را پیش از تغییرات آن در دورة ناصرالدین شاه تصور کرد. این تغییرات عبارت اند از: قراردادن سھ پنجرة دو لتی بجای ارسیھای دوطرف در ھر دھنھ ؛ پرکردن ایوانچھ ھا و طاقیھای بالای دھلیزھای ایوان ، تغییر کاشیھای جرزھا و کتیبھ ھا و نمای ایوان با تزیین کاشیھای گلدانی و چدنی ؛ تبدیل پشت بام کاه گلی بھ شیروانی ؛ تبدیل حوض اسلیمیِ تودرتوی جلو ایوان بھ حوض بیضی ساده ؛ پرکردن طاقھای جناغی و بزرگ کردن غلام گردشھا و نصب آیینھ ھای بزرگ بر روی دیوار آنھا؛ بلندتر کردن سقف دھلیزھای دو طرف کھ کف غلام گردشھا را تشکیل می دادند و دیوار کشیدن جلو آنھا و نصب دو در منبت کاری با طاقھای ھلالی در وسط آنھا؛ برداشتن حوض کوچکی کھ در شاه نشین ایوان قرار داشت.   ایوان تخت مرمر پردة کتانی گلدوزی شده ای داشتھ کھ با قرقره ھایی جمع می شده است. در طاقنماھای ایوان و نیز دو اتاقِ دو طرف ایوان (گوشواره ھا)، تابلوھای نقاشی از پادشاھان قاجار و شاھزادگان و صحنھ ھای جنگ بوده کھ برخی از آنھا باقی است و برخی بھ ساختمانھای دیگر کاخ گلستان منتقل شده است . اغلب این نقاشیھا متعلق بھ دورة فتحعلی شاه است ، از جملھ آثار مھرعلی نقاشباشی . یکی از دو اتاق گوشواره بھ »اتاق نقاشخانھ « معروف و در اختیار نقاشباشی وقت بود . تخت مرمر. در ١٢٢١ فتحعلی شاه بھ سبب محفوظ نبودن ایوان تخت مرمر و دشواری جابجایی تخت طاووس ، دستور داد تختی بسازند کھ ھمیشھ در وسط ایوان قرار داشتھ باشد. این تخت بھ تخت مرمر یا تخت سلیمانی مشھور شد. بر روی طارَمیھای (دست اندازھای دور تا دور تخت ) تخت مرمر اشعاری از فتحعلی خان صبا حک و زراندود شده است کھ دارای مادّه تاریخ ساخت تخت است . نام سازندة اصلی تخت ، محمدابراھیم ، نیز بر روی مجسمھ ھا حک شده است. طراح این تخت میرزا بابای شیرازی نقاشباشی است. تخت مرمر از ۶۵ قطعھ مرمر زرد معادن یزد در اندازه ھای مختلف ساختھ شده است . ارتفاع آن یک متر است و نشیمنگاه آن از دو سطح ٣*٢ متر (سطح جلو) و ٢٨ر١*٧٠ر١ متر (سطح عقب ) تشکیل می شود. تخت بر دوش سھ مجسمة دیو و شش فرشتھ و بر یازده ستون مارپیچی قرار دارد. بعضی از ستونھا در زیر تخت و بقیھ در کناره ھای تخت و ھرکدام در پشت شیری قرار گرفتھ اند. بر روی سطح عمودی کنار دو پلة جلو تخت ، نقش دو اژدھا و در دوسوی پلة اول دو مجسمة شیر حجاری شده است .   در ۶١٣٣ش ایوان تخت مرمر در اختیار ادارة ھنرھای زیبا قرار گرفت و تعمیراتی در آن انجام شد. ظاھراً مدتی نیز در اختیار سازمان شیروخورشید قرار گرفت .در دھة ١٣٧٠ش نیز دوباره مرمت شد و حتی برخی از سنگھای ازارة دیوار از رستوران لقانتھ در میدان بھارستان بھ این محل منتقل شد .   ھمچنین می توان بھ نمونھ کار ھایی از صندلی و مبلمان کھ با تزئینات ھنرمندانھ ھنر منبت ،معرق و خاتم توسط استادکاران بھ نام در دوره قاجار و پھلوی ساختھ شده است اشاره نمود کھ امروزه زینت بخش موزه ھایی نظیر موزه ھنرھای ملی ایران می باشند. درواقع می توان گفت استفاده از مبلمان در ایران از دوران باستان تا دوران معاصر در انحصار طبقھ حاکم و بزرگان بوده است،واستفاده از این عنصر تجملاتی در واقع از دوره قاجار وپس از آن در عصر پھلوی کم کم مورد استفاده طبقھ مرفھ قرار گرفتھ  وآنگاه دربین سایر اقشار جامعھ متداول گردید.  
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آیسامبل کیان میباشد