تاریخ :     زمان : 14:13:56
انتخاب رنگ مناسب دکوراسیون داخلی در سال 1666، اسحاق نیوتن، دانشمند نامدار انگلیسی، کشف کرد که چنانچه نور خالص سفید از یک منشور عبور داده شود، به رنگ هاي قابل رؤیت تجزیه  میشود. نیوتن همچنین کشف کرد که هر رنگ از یک طول موج منحصر به فرد تشکیل شده و قابل تجزیه به رنگ هاي دیگر نیست. آزمایش هاي بعدي نشان داد که با ترکیب نورها می توان رنگ هاي مختلف را ایجاد کرد. براي مثال، نور قرمز در ترکیب با نور زرد، رنگ نارنجی را به وجود  میآورد. رنگی که بر اثر ترکیب دو رنگ دیگر به وجود آید را ترکیبی  میگویند . بعضی از رنگ ها، مثل زرد و ارغوانی، در صورت ترکیب شدن، همدیگر را خنثی می کنند و نور سفید می سازند. این رنگ ها را نیز رنگ هاي مکمل می نامند . رنگ یکی از جالب ترین جنبه هاي دکوراسیون است. طراحان دکوراسیون امروزه بیش از هر چیز به سلیقه و روحیات ساکنین خانه توجه میشود. هر یک از ما احتمالاً ایدههایی درباره رنگهاي مورد علاقه خود داریم و انتخاب و سلیقه ما اغلب بهترین راهنما براي انتخاب مجموعه رنگی مناسب براي محل زندگی و منزلمان است. امروزه ثابت شده است رن گها براحتی روي سیستم عصبی، قدرت بینایی، سیستم گوارش، حالات  روحی روانی افراد و اخلاق فردي آنها تاثیر  میگذارند، بنابراین براي استفاده مفید از رنگ لازم است اثر روا نشناختی آن را که می تواند در انتخاب دکوراسیون، لباس، محیط و... وارد عمل شود، درك کنیم. گاه به کارگیري رنگهاي نامناسب ، تاثیرات منفی بر مذاهب، فرهنگ ها، خلق و خوي افراد و راندمان کاري گذاشته که در دراز مدت تاثیرات مخرب آن آشکارا به چشم می خورد. طراحی داخلی و ساختمانی شامل کاربردي از بسیاري از عناصر بهم پیوسته از قبیل ، فضا ، شکل ، ساختار ، نور ، بافت می شود و یکی از تصمیمات مهم در مورد دکوراسیون داخلی رنگ و رنگکاري میباشد. رنگ جزء مهمی در ایجاد سطح کیفی داخل ساختمان است، می بایست قبل از هرچیز طرح کلی رنگ را در روند طراحی مورد بررسی قرار داد. بهترین رویکرد نسبت به انتخاب رنگ این است که آن را جزء مهمی در طراحی در نظر بگیرم به جاي آنکه آنرا به شکلی سطحی و پیش پا افتاده بعد از اتمام کار مورد توجه قرار دهیم. طراحی موثر رنگ ها هیچ هزینه اضافی در ساخت و نوسازي داخل ساختمان تحمیل نمیکند. فقط کافی است که آن را از جلوتر در دستور کار قرار دهیم. بهترین کار اینست که رنگ هاي وسایل و دیوارها را به منظره جزئی در اهداف کلی طراحی در نظر بگیریم. آیا محیط باید آرام بخش یا شاد یا هیجان انگیز باشد ؟ آیا سطح داخلی باید یک پیش زمینه خنثی را براي اساس منزل داشته باشد و یا خود به تنهایی تند و چشمگیر به نظر برسد ؟ موفقترین طراحیهاي داخلی رنگها در مقابل اهداف کلی طراحی بسیار تاثیر پذیرند. اولین گام تعیین اهداف طراحی است . سپس مشخص کنید که آیا رنگ می تواند در پدید آوردن حالتی بکار رود یا به عنوان راه حلی براي مشکلات مربوط به طراحی داخلی عمل کند. رنگ، ابزار مناسبی براي جلب توجه به سوي جنبه هاي مطلوب و یا استتار جنبههاي نامطلوب محیط است . برخی از وظایف مهمی که بر عهده رنگ است شامل موارد زیر است(ماهنامه طراحی داخلی) :
 • برانگیختن احساسات و ایجاد حال و هواي خاص در محیط.
 • متمرکز و یا منحرف کردن توجه.
 • تنظیم مقیاس فضا براي این که کوچکتر و یا بزرگتر به نظر برسد.
 • تقسیم و تعیین فضا.
 • وحدت و یا یکپارچگی فضا.
 

تاثیر روانی رنگ ها از لحاظ علمی

تاثیر روانی رنگ ها از لحاظ علمی به دو بخش زیر تقسیم می شوند : الف: مربوط است به دریافت احساس رنگ (فامداري) که از طیف مرئی ناشی نشده باشد این را احساس ذهنی مینامند. هرگاه فشار ملایم بر روي پلکهاي بسته وارد آید، و یا انسان در یک اتاق تاریک از طریق پیشانی تحت تاثیر شوك الکتریکی قرار گیرد. در هر دو مورد، احساس رنگ، فامدار به وجود میآید احساس مزبور ناشی از اثر مرئی خارج از چشم نیست، بلکه احساس ذهنی است. علت این پدیده، تحریک اعصاب شبکیه به وسیله فشار یا الکتریسیته است. اصولاً دیدن رنگ ذهنی مبتنی است بر دو پدیده که با هم قرابت دارند: یکی پس تصویر(After_ Tmage)  و دیگري تباین (Contrast) تصویر، که عبارت است از احساس رنگ پس از رفع تاثیر یک محرك، به عبارت دیگر، احساس بصري است که بلافاصله پس از قطع تحریک عامل خارجی حاصل میشود. پس تصویر دو گونه است، مثبت و منفی: نوع مثبت پس تصویر آن است که رنگ احساس شده، همان رنگ محرك است. یعنی پس تصویر قرمز همان فام قرمزي است که چشم را تحریک کرده است. این پس تصویر پس از مدتی ذخیره شدن به یک محرك شدید(مثلاً نور یک پروژکتور) و پس از بستن چشمها اتفاق می افتد. پس تصویر منفی آن است که احساس شده، مکمل رنگ محرك است؛ مثلاً پس تصویر قرمز؛سبز است. پس تصویر منفی هنگامی رخ میدهد که بعد از ذخیره شدن به یک محرك شدید، چشمها به یک سطح سفید خالی و یا خاکستري معطوف شوند، علت پس تصویر مثبت را تداوم روند شیمیایی در شبکه پس از رفع اثر محرك، ذکر میکنند، درباره علت پس تصویر منفی، غالباً روند خستگی شبکیه را مطرح، می سازد. ب: اثرات ذهنی رنگهاي عینی. زمینه دیگر ملاحظه روانشناختی، به احساسهاي معینی مربوط میشود که رنگهاي عینی در بیننده ایجاد میکنند؛ به عبارت دیگر در اینجا رابطه رنگهاي عینی با اثرات ذهنی شان مورد بحث است. مثلاً آشکاراست که برخی فامها، پیش آینده هستند و موجب می شوند  که اشیا نزدیکتر به نظر آیند ؛ بر عکس، برخی فامها پس رونده هستند و موجب میشوند  تا اشیا دورتر به نظر آیند. همچنین فامهاي داراي طول موج بلندتر( مثل قرمز و نارنجی) گرمتر از فامهاي طول موج کوتاهتر(مثل آبی و سبز) احساس می-شوند . حساس گرمی و سردي، پیش آیندگی وپس روندگی در واقع اثرات ذهنی رنگهاي عینی هستند که از جنبه روانشناسی رنگ و نه از جنبه فیزیولوژیک رنگ، مورد بحث قرار میگیرد.  

آشنایی با تأثیر رنگ در چیدمان

همه ما بارها و بارها اهمیت رنگها را در زندگی حس کرده ایم. این عنصر اساسی در چیدمان منزل نیز نقش تأثیرگذاري دارد. بنابراین، با بهره مندي از آن می توانیم خانه اي شاد، دل انگیز و امن داشته باشیم. به همین دلیل لازم است زبان و معناي رنگها را بدانیم تا بدرستی از آنها استفاده کنیم. به طور کلی رنگها دو دسته اند: رنگهاي اصلی که شامل زرد، آبی، قرمز و رنگهاي فرعی نظیر سبز، بنفش، نارنجی، زرد مایل به سبز، سبز مایل به آبی، آبی مایل به سبز، بنفش مایل به قرمز و... که از ترکیب رنگهاي اصلی به وجود می آیند . البته، تقسیم بندي دیگري هم براي رنگها مطرح میشود. به این ترتیب که آنها را در دو گروه رنگهاي گرم و سرد قرار می دهند. براي تشخیص این مسأله باید در چرخه رنگ خطی از زرد به بنفش بکشید. رنگهایی مثل سبز و فیروزه اي که در ترکیب آنها آبی به کار رفته، در سمت چپ خط قرار دارند که به عنوان رنگهاي سرد نامیده می شوند. این رنگها به طور کلی خاصیت آرام بخشی دارند. رنگهایی نظیر صورتی، نارنجی و... در طرف راست خط قرار دارند و در ساختمان آنها قرمز به کار رفته که به عنوان رنگ گرم شناخته می شوند . بنابر پژوهشهاي متعدد، این گونه رنگها بیانگر احساسات مختلف هستند که از خوش بینی محض تا خشونت شدید را در بر می گیرد . تناسب با فضاي خانه از الگوهاي هماهنگ زیر در چیدمان منزل می توان استفاده کرد :
 • الگوي تک رنگ: در این الگو می توان از یک رنگ براي چیدمان محیط بهره برد.
 • شیوه کنتراست: در این روش با استفاده از دو رنگ متضاد نظیر آبی و نارنجی می توان فضایی دلخواه ایجاد کرد.
 • الگوي مشابه: در این روش اگر رنگ زرد را انتخاب می کنید، می توانید براي تکمیل از رنگهاي نارنجی بهره بگیرید.
 • استفاده از رنگهاي گوناگون: این شیوه گرچه الگویی رایج است، اما باید توجه داشت در این روش، هماهنگی رنگها دقیق صورت بگیرد تا از نظر زیباشناسی چشم نواز باشد (شکل1).
   

 

شکل 1 

نگاه کلی به معنی رنگها سردي و گرمی:  شامل حس درونی رنگ هاست که از طبیعت الهام گرفته است. قرمز زرد نارنجی و بنفش مایل به قرمز گرم هستند و رنگ هاي آبی سبز و بنفش مایل به آبی از رنگ هاي سرد محسوب می شوند. عموماَ ترکیب رنگهاي هر گروه نیز به شرط عدم تمایل به تیرگی شدید از گرمی و سردي همان گروه تبعیت می کنند. تضاد رنگ ها:  خصیصهاي از رنگ است که بستگی تام به مشخصات رنگهاي مجاور دارد و عبارت است از اختلاف بین تیره و روشن در یک تصویر. اگر تضاد کم باشد تصویر مسطح دیده می شود و حالت عمق و برجستگی آن از بین می رود. تضاد رنگ متعلق به شخصیت هاي شاد، پر تحرك و اجتماعی است و عدم تضاد مربوط به شخصیت هاي آرام، خنثی و تأثیر پذیر است. اما این تعبییر همه جا عمومیت ندارد بلکه به تناسب شرایط زمانی و مکانی متغییر است. مکمل:  حالتی از همنشینی رنگ هاست که در آن رنگ ها دو به دو در کنار هم بیشترین هماهنگی و هارمونی را با هم ایجاد می کنند و بیننده را آزار نمی دهد. در عین حال خلا کمبود رنگ را پر می کنند.

اثرات روانی رنگهاي مختلف در دکوراسیون

رنگ زرد:  ویژگی : درخشندگی, حس خوش بینی و دلگرمی. رنگ زرد باعث بهبود فعالیت هاي ذهنی و بیشتر شدن اشتها نیز می شود (5). کاربرد: در آشپزخانه, اتاق کارو اتاق نشیمن هم چنین به ندرت و بصورت خیلی ناچیز در اتاق خواب بزرگسال می توان از رنگ زرد استفاده کرد اما استفاده از این رنگ در اتاق نوزادان توصیه نمی شود. رنگ نارنجی:  ویژگی: رنگیست بسیار گرم, محرك و شادي آور که گرمابخش محیط می باشد. کاربرد: در ورودي و راهروها, اتاق غذاخوري و اتاق نشیمن. رنگ نارنجی رنگی محرك است بنابراین می توان از آن به مقدار کم و بصورت ملایم در اتاق خواب و اتاق کار نیز استقاده نمود. رنگ قرمز:  ویژگی: قرمز رنگ عشق,تحرك و انرژي است.قرمز ضربان قلب را افزایش می دهد و باعث نشاط و سرزندگی می شود. کابرد: در اتاق غذاخوري,آشپزخانه, راهروها و اتاق بازي کودکان. از آنجا که قرمز میزان ضربان قلب را افزایش می دهد توصیه می شود از این رنگ بصورت محتاطانه در اتاق خواب و اتاق کار استفاده شود. رنگ صورتی:  ویژگی: رنگ آرامش,احساس قوت قلب و لطلفت است.صورتی رنگی است که احساس آرامش و تکامل را القا می کند. کاربرد: در اتاق خواب, اتاق کودك, اتاق نشیمن,سرویس هاي بهداشتی و هال. صورتی تا حدودي باعث کم شدن اشتها میگردد بنابراین استفاده از آن در آشپزخانه و اتاق نشیمن توصیه نمی شود. رنگ بنفش تیره:   ویژگی: رنگی الهام بخش و موقر است حس هدف مندي و انگیزه را در فرد القا می کند. کاربرد: در اتاق خواب و اتاق نشیمن. هم چنین از طیف ملایم آن مثلا بنفش یاسی نیز براي اتاق نشیمن ,اتاق خواب و سرویس هاي بهداشتی  مناسب می باشد. رنگ آبی:  ویژگی: رنگ آرامش, التیام و رهاییست.آبی یک محبوبیت جهانی دارد که همواره در همه جا سمبل رفع تنش و خستگی است و باعث ارتقاي روابط می گردد. کاربرد: در اتاق کار و اتاق مطالعه, سرویس بهداشتی , اتاق نشیمن و اتاق خواب. آبی رنگ آرامش است بنابراین از آن بصورت هوشمندانه و بسیار کم در هال و آشپزخانه و جاهایی که در آن فعالیت هایی صورت میگیرد استفاده کنید. رنگ سبز:  ویژگی: رنگ سبز رنگ آرامش و نشاط است هم چنین سبز رنگ هماهنگی و عدالت است. کاربرد: این رنگ در اکثر فضاها قابل استفاده است و چون رنگ هماهنگی است می توان آن را با رنگ هاي دیگر ترکیب کرد. رنگ قهوه اي:  ویژگی: رنگ راحتی و رنگ طبیعت است. با اینکه رنگ قهوه اي جزء رنگ هاي اصلی چرخه رنگ نیست اما داراي قدرت فوق العادهاي می باشد. کاربرد: در بسیاري از اتاق ها مخصوصا در اثاثیه و مبلمان (شکل2).

 

شکل 2- ترکیبات رنگی  رنگ و محیط کاربر  

دکوراسیون اتاق خواب

از آنجا که اتاق خواب خصوصی ترین فضا در هر خانه است، در طراحی دکوراسیون و انتخاب رنگ آن باید پیش از هر چیز سلیقه و نیازهاي شخصی صاحب آن را در نظر گرفت، با این وجود نباید از اصول طراحی رنگ در دکوراسیون و تاثیرات ناخودآگاهی که هر یک از خانواده-هاي رنگی بر روي روح و روان ما به جا میگذارد، غافل شد. ضمن مدنظر داشتن سلیقه ي صاحب اتاق خواب باید کاربرد یک اتاق خواب را نیز در نظر داشت. یک اتاق خواب باید همواره فضایی آرامش بخش و راحت باشد که مکانی مناسب براي خواب و استراحت را فراهم آورد. هنگام طراحی رنگ یک اتاق خواب بهتر است از انتخاب رنگهاي درخشان پرهیز کنیم. چرا که ممکن است هنگام استراحت این رنگها آزاردهنده به نظر برسند؛ اما چنانچه رنگهاي زنده را بیشتر می پسندید، سایههاي مختلف رنگ آجري در کنار کرمهاي غنی و سیاه میتواند انتخابی مناسب باشد. اگر به دنبال اتاق خوابی با فضاي گرم سنتی و اندکی تجملی هستید، استفاده از رنگهاي به کار رفته در صنایع دستی شرقی راه حلی مناسب براي دستیابی به چنین فضایی است. رنگهاي گرمی چون طلایی، نارنجی ها، قرمزهاي پرمایه و آجري هاي به کار رفته در طرحهاي سنتی شرقی عاملی مهم در ایجاد نمایی باشکوه و گرم در یک دکوراسیون هستند. علاوه بر به کارگیري این رنگها در فضاي اتاق استفاده از پارچه هاي ابریشمی و کتان طرحدار، تابلوها و مجسمههاي زینتی شرقی، پارچههاي سوزندوزي و قلمکار غنا جذابیت این دکوراسیون را دوچندان می کند. براي نیل به موفقیت در ترکیب سطوح طرحدار گوناگون در چنین دکوراسیونی لازم است سطوحی ساده و روشن به منظور استراحت چشم در فضاي اتاق در نظر گرفته شوند که رنگ ساده و روشن روي دیوارهاي اتاق می تواند این نقش را به خوبی ایفا کند. همچنین آویزهاي پارچهاي در قسمت بالا و پشت تخت فضایی رمانتیک و خاص به اتاق می بخشد و میتواند تختخواب را بیش از پیش به کانون توجه در اتاق تبدیل کند. در مقابل دکوراسیون هاي سنتی دکوراسیونهاي تک رنگ قرار گرفتهاند که با به کارگیري تنالیته هاي مختلف یک رنگ فضایی آرام و یکنواخت را پدید می آورند. رنگهاي روشن نماي آفتابی و پرنشاط و در همان حال ساده و آرامش بخش را در برابر دیدگان بیننده قرار می دهند. ترکیب رنگهاي زرد و سبز از آنجا که سبز یکی از رنگهاي مشتق شده از زرد است، در فضاي اتاق خواب بسیار موفق و مناسب خواهد بود .اما باید به خاطر داشته باشیم که غالب شدن رنگ سبز بر زرد در یک اتاق نشیمن بر جذابیت و زندگی در آن می افزاید، اما در یک اتاق خواب اختصاصی قسمت اعظم فضا به رنگ زرد سادگی و آرامشی که لازمه یک اتاق خواب است به آن می بخشد؛ حال آن که غالب شدن رنگ سبز در اتاق خواب بیش از میزان لازم به فضا شور و انرژي میبخشد (شکل3).

 

شکل 3- دکوراسیون اتاق خواب

دکوراسیون اتاق کودکان رنگى که براى دکوراسیون اتاق کودك در نظر مى گیریم باید با مقطع سنى که کودك شما در آن قرار دارد متناسب باشد. در طول سال اول زندگى رنگ هاى ملایم براى اتاق کودکان بهترین انتخاب هستند، چرا که نوزاد به نور و سایه بیشتر توجه نشان مى دهد تا تفاوت رنگ ها. از این رو اتاق خواب نوزادان باید با رنگ هاى روشنى مانند سفید و کرم و یا رنگ هاى زرد، صورتى، آبى یا سبز روشن، رنگ آمیزى شود. هرچه کودك بزرگتر مى شود با به کارگیرى رنگهاى شاد و درخشان در اتاق مىتوان فضایى جذاب و سرشار از انرژى و تحرك براى او فراهم آورد. اگرچه استفاده از رنگهاى روشن و طرحهاى شاد که مورد پسند کودکان بوده و موجبات تحریک خلاقیت آنها را فراهم مى آورند در اتاق کودکان توصیه مى شود، اما همواره باید دقت کرد که دکوراسیون اتاق کودکان در عین بشاشیت و شادى، بیش از اندازه شلوغ نباشد تا موجب بى قرارى و سلب آرامش کودك نشود . از آنجا که در انتخاب دکوراسیون اتاق کودکان رعایت اصول ایمنى در درجه اول اهمیت قرار دارد براى رنگ آمیزى این اتاق ها باید همواره از رنگ هایى استفاده کرد که در ساخت آنها سرب به کار نرفته باشد. پس از اطمینان از بى زیان بودن نوع رنگ مصرفى، نوبت به انتخاب یک زمینه رنگى براى اتاق کودك مى رسد. براى طراحى رنگى دکوراسیون اتاق کودکان دو راه وجود دارد: استفاده از رنگ هاى شاد و درخشان و دیگرى ایجاد فضایى مملو از رنگ هاى ملایم و رؤیایى که اسباب بازىهاى رنگارنگ کودك در آن نقش آکسان هاى رنگى را ایفا مى کنند. هنگام طراحى رنگ در دکوراسیون اتاق کودك باید به خاطر داشت که اغلب کودکان مجموعه اى از اسباب بازى هاى رنگارنگ را در فضاى اتاق خود جاى خواهند داد که بى شک نماى اتاق را تحت تأثیر قرار مى دهند. گاهى اوقات انتخاب رنگ و دکوراسیون اتاق کودك با توجه به جنسیت او انجام مى شود. بسیارى از والدین رنگ هاى گرم و ملایمى مانند صورتى و بنفش یاسى را براى دختران و رنگ هاى آبى و سبز را براى فرزند پسرشان مى پسندند. همچنین در میان کودکان بزرگتر که قادر به اعمال سلیقه خود در انتخاب رنگ و دکوراسیون اتاقشان هستند بسیارى از دختران فضایى رؤیایى و دخترانه و بسیارى از پسران رنگ هاى پرسایه و شاد با کنتراست بیشتر را مى پسندند. دختران دکوراسیونى مملو از رنگ هاى صورتى، سفید و بنفش، تور، روبان و حریر و فضایى فانتزى و رویاگونه را ترجیح مى دهند. از این رو توجه به جزئیات ریز و کوچک در اتاق دختران اهمیت بیشترى مى یابد. در دکوراسیون اتاق دختران هارمونى و هماهنگى بیشتر و در اتاق پسران رنگ هاى متضاد و کنتراست بیشتر ترجیح داده مى شود. اما در دنیاى امروز طراحى دکوراسیون اتاق کودکان بر پایه جنسیت آنها چندان توصیه نمى شود و حتى بسیارى از والدین رنگ هایى چون پرده هاى گوناگون زرد (از لیمویى و کرم تا زرد پرتقالى و نارنجى) را که علاوه بر روشنایى و نشاط کافى براى اتاق کودك به جنسیت خاصى نیز منتسب نیست ترجیح مى دهند. در هر حال باید از محدود کردن انتخاب کودکان در رنگ دکوراسیون اتاقشان پرهیز کرد و به خاطر داشت که الزاماً نباید اتاق دختران صورتى و اتاق پسران آبى باشد(شکل4).

 

شکل 4- دکوراسیون اتاق کودکان

اصول دکوراسیون حمام حمام یکی از مهم ترین عناصر معماري هر خانه اي است . در گذشته حمام نه فقط محلی براي استحمام ، بلکه جایی براي انبار کردن لوازم و وسایل کهنه بود . این روزها دیگر حمام محل آرایش و پیرایش جسم و روح تلقی می شود. حتی گاهی استراحت فردي از همین نقطه شروع میشود. بعضی از حمام هاي امروزي کاربري هاي تجملی و رفاهی زیادي نیز دارند : استخرهاي کوچک ، سونا و جکوزي براي تفریح و سلامت اعضاي خانواده در این فضا قرار داده می شود. بعضی دیگر از حمام هاي امروزي که در آپارتمان هاي کوچک وجود دارند ، از ابعاد کوچک تري برخوردارند . کاربري این دسته از حمام ها براي رفع خستگی روزانه و سلامت و پاکیزگی جسم هستند . مهم نیست که ابعاد حمام شما بزرگ یا کوچک است بلکه مهم این است که از این فضا بهترین استفاده را براي آرامش جسم و روح خود به عمل آورید . عناصر رنگی مهمی که در خلق یک حمام زیبا و بی نقص وجود دارد عبارت است از : رنگ کفپوش ، رنگ پوشش دیوارها ، کابینت هایی براي قرار دادن حوله و دیگر لوازم جانبی ، انواع بافت ها و رنگ ها. با انتخابی صحیح از تمامی این مجموعه به فضاي دلخواه که آرامش شما را برقرار کند دست می یابید. براي ایجاد حالت روانی مناسب و آرامش حقیقی دکوراسیون داخل حمام متفاوت بوده و به عنوان مثال بایستی به رنگ سرامیک ها و دیوارهاي حمام توجه کنید، بدین صورت که کف حمام را با کاشی سرامیک و سنگ روشنی پوشش دهید این سنگ می تواند سفید، طوسی روشن، کرم یا گل بهی باشد .سپس میتوانید جهت بهداشت بیشتر دیوارهاي حمام را نیز تا نیمه با کاشی یا سرامیک بپوشانید و مابقی آن را تا سقف رنگ پلاستیک قابل شستشو بزنید. البته بهتر است به خاطر بخار آب موجود در حمام از کاغذ دیواري استفاده نکنید. در مرحله بعدي کافی است یک دستشویی ساده با رنگ روشن ترجیحا سفید انتخاب نموده و در قسمت بالاي آن یک آینه ساده نصب کنید و سپس جلوي آیینه یک تکه شیشه مستطیل شکل جهت قراردادن مسواك خمیر دندان و سایر وسایل قرار دهید با یک نورپردازي اصولی می توانید هم به زیبایی محیط کمک کنید و هم نور بیشتر و بهتري براي زمان اصلاح خود در آیینه ایجاد کنید بدین منظور تنها کافی است دو عدد لامپ مهتابی با نور گرم که امروزه به نام آفتابی آنها را می شناسند در دو طرف آیینه نصب نمایید. پرده حمام خود را از یک رنگ روشن انتخاب کرده همچنین رنگ هاي حاشیه آن را با رنگ هایی که در دیوار، کف و سایر وسایل بکار بردهاید کنید. حال کافی است با یک پادري یا موکت مناسب جلوي وان و یا مقابل روشویی را پوشش دهید و یک سبد چوبی حصیري و یا کنفی را به دلخواه براي لباسهاي کثیف انتخاب کنید توجه داشته باشید که بهتر است این سبد در دار باشد تا هم بوي جوراب ها و سایر لباس هاي چرك، فضاي حمام را بدبو نسازد و هم منظره زشتی ایجاد نکند. حوله هاي خود را ترجیحا از رنگ هاي روشن و هماهنگ انتخاب ننمایید چرا که حوله هاي رنگ و وارنگ هارمونی رنگ حمام شما را بر هم خواهد زد. شما می توانید حوله ها را در جایی به دیوار آویزان کنید و یا در قفسه اي تا کرده و بچینید در پایان می توانید با قراردادن چند شمع تزئینی و خوشبو محیط حمام خانه خود را هر چه بیشتر رویایی و شاعرانه سازید (شکل5).

   

شکل 5- دکوراسیون حمام  اثرات روانی رنگ ها در محیط کار 

تحقیقات کم و پراکنده اي پیرامون اثرات رنگ بر افزایش کارایی در سازمان و نیز مخاطبان سازمان انجام گرفته اما هیچ یک از این تحقیقات به صورت تخصصی به این موضوع نپرداخته است و همچنان این موضوع در مهجوریت به سر میبرد. شاید دلیل اصلی آن تنوع حوزههاي فرهنگی و مدیریتی در سازمان ها باشد که در کنار توجه به ابعاد روانشناختی فردي ابراز نظر مطلق و علمی را دشوار میکند.

نقش رنگ در آراستگی و ایمنی محیط کار و زندگی

مشاهده رنگ یک واقعیت روانشناسی میباشد که از واقعیت شیمیایی رنگ متمایز است، یعنی مساله رویت رنگ با ساختمان بنیادي رنگ تفاوت دارد. همان گونه که ارتعاشات صوتی می تواند از راه گوش خوشایند و لذت بخش و قابل درك باشند، رنگ نیز پدیده اي است که از راه چشم اثرات مفید یا مضري می تواند در مغز انسان داشته باشد و لذا مساله رنگ از بسیاري جهات بررسی می گردد به نحوي         که
 • هنرمند به اثرات رنگ از نظر زیباشناسی توجه دارد و نفوذ معنوي رنگ و خلاقیت آن را بررسی می نماید.
 • روان شناس علاقه مند به شناسایی قدرت اثر تشعشعات رنگی روي مغز و روح آدمی است.
 • فیزیولوژیست اثرات نور و رنگ را بر روي اعضا مختلف بدن مطالعه می نماید و مساله دیدن یکی از مسائل مورد مطالعه فیزیولوژیکی می باشد.
 • شیمیست بر روي ساختمان ملکولی رنگ ها و رنگدانه ها و ذرات جسم سنگین و تهیه رنگ از مواد اولیه و غیره بررسی می نماید.
 • و بالاخره فیزیکدان نوع انرژي، نوسانات، اختلاط انوار رنگی طیف، تجزیه نور، فرکانس و طول موج اشعه هاي رنگی و ردهبندي رنگ ها و اندازهگیري آنها را مورد بحث قرار میدهد.
 • در صنایع نیز رنگ به عنوان عامل کمکی در تامین ایمنی، وسایل ارتباطی، تزیین، رمز و نشانه، حفاظت و نظایر اینها و براي مقصود معین به کار گرفته میشود.
از این تأثیر امروزه در ساختمان منازل مسکونی و دفتر کار استفاده می شود و براي انتخاب در کارگاه ها و ماشین ها به کار می رود زیرا انتخاب رنگ مناسب باعث ازدیاد قدرت کارگران و افزایش حجم تولید می گردد، به طوري که یک کارخانه جوراب سازي در آلمان توانست با استفاده از این مسئله تولید خود را 20% افزایش بخشد.

فنگ شویی رنگ هاي دکوراسیون خارجی ساختمان

دکوراسیون خارجی خانه و رنگ هاي استفاده شده در آن نقش بسیار مهمی در تاثیرات روحی و روانی افرادي که وارد خانه می شوند دارد و می تواند سبب شود که انرژي هاي منفی و سمی در دکوراسیون خارجی جریان یابد و یا به کلی حذف شود. اینکه انرژي مثبت آرام حرکت کند یا حرکتی سریع داشته باشد (که هر دو حالت نامناسب است) بستگی به نوع دکوراسیون و رنگ هاي استفاده شده در دکوراسیون دارد. نوع انرژي اي که در فضاي خارجی خانه شما به جریان می افتد تاثیر زیادي در نوع روابط همسایگان  با هم و هم چنین احساس مهمانان شما و ذهنیت آن ها در مورد دکوراسیون داخلی خانه شما خواهد داشت(10) (شکل 6).

شکل 6- دکوراسیون خارجی ساختمان 

رنگ هاي مناسب براي دکوراسیون خارجی رنگ هاي مناسب براي بناهاي مختلف بنابر کاربردهاي که دارند متفاوت است. در این قسمت در یک جدول به طور کامل رنگ هاي مناسب براي دکوراسیون خارجی بناهاي مختلف مطرح شده است (جدول1).

جدول1- رنگ هاي مناسب براي دکوراسیون خارجی

از رنگ ها براي قوي کردن و ارتقاي دکوراسیون خارجی بنا استفاده کنید
نتیجه استفاده از رنگ هاي مناسب        رنگ هاي مناسب

تاثیر آن بر روي زندگی

قسمت هاي مختلف
بهبود روابط شغلی آبی تیره و مشکی

تخصصی و شغلی

مرکز جلوي نما
رشد شعور و قوه تفکر        آبی، سبز، مشکی

دانش و سطح آگاهی

جلو سمت چپ
بهبود روابط خانوادگی سبز،آبی، سبز-آبی

خانواده

مرکز نماي پشت
             پول ، رفاه و فراوانی سبز،آبی،ارغوانی و قرمز              ثروت سمت چپ نماي پشت
اعتبار و خوشنامی قرمز

شهرت

مرکز نماي پشت
ازدواج موفق صورتی،قرمز و سفید              ازدواج سمت راست نماي پشت
بهبود خلاقیت و رشد فکري کودکان سفید

خلاقیت

سمت راست مرکز
           سفر و کمک به دیگران سفید،طوسی و مشکی

 سرمایه و نیکوکاري

سمت راست جلوي نما
رنگی که در نما استفاده می کنید تاثیر روانی زیادي بر روي افرادي که وارد خانه شما می شوند و حتی افرادي که تنها از خیابانی که خانه شما در آن قرار گرفته عبور می کنند دارد. در کل مناسب ترین رنگ ها براي استفاده در نماي ساختمان عبارتند از:
 • طوسی
 • مشکی
 • سفید
 • آبی
 • سبز
اگر تغییر رنگ فعلی نماي خانه شما غیر ممکن است می توانید از رنگ هاي مناسب در قالب وسایل و اشیا مختلف به صورت کاملا هوشمندانه در نما و دکوراسیون خارجی استفاده کنید.

رنگ درمانی

نفوذ رنگ ها و اثرگذاري آن ها را در بدن انسان به طرق گوناگون ثابت کرده اند. پژوهش هاي متعدد درباره علل ترجیح رنگی بر رنگی دیگر، آثار رنگ ها بر ذهن آدمی، بر رفتار آدمی، بر حس تعادل فکري و جسمی، در تولید شادمانی یا افسردگی، در تولید آرامش یا بی قراري و چندي موارد دیگر سا لها در جریان بو دهاند و آثار رن گها را در زندگی انسان نشان داد هاند. پژوه شهاي جدیدتر سا لهاي اخیر نیز گزارش داده اند که استفاده دقیق از رن گهایی خاص می تواند آثار مفید در سلامتی و تعادل فکر، در آرامش جسمی و روانی، در بازیابی سریع تر تندرستی در دوران نقاهت و در تحریک یا تشویق مثبت کودکان کم هوش داشته باشد. رنگ هاي خاص  بیتردید آثار اقتصادي (فروش تولیدات، خدمات)، آثار اجتماعی (کسب اعتماد و احساس رضایت، یا تحریک و تشویق توده هاي مردم و بسیاري موارد دیگر)، آثار جنسی (تحریک یا جذب جنس مخالف)، آثار روانی (خوشحالی یا افسردگی)، آثار تعلیمی و تربیتی (به ویژه براي کودکان) و چندي دیگر دارند. نتیجه گیري: همواره لازمه ي دریافت نتیجه اي مطلوب از انجام هر نوع کار عملی، وجود اطلاعات و آگاهی لازم تئوري در آن زمینه است.ما در این مقاله سعی کرده ایم اطلاعاتی را با همین موضوع و هدف ارائه دهیم. اصولا هیچ رنگی براي هیچ سنی ممنوع نیست. این خود ما هستیم که با طرح قوانین بسته یا نسبتا بسته همه چیز را در محدو دهاي معین متوقف  میکنیم. رنگ لباس از نظر علمی زمانی نامناسب است که در آن یک ترکیب بندي مناسب براي ایجاد یک هارمونی موفق به کار نرفته باشد. رنگ ها در لباس باید داراي یک ترکی ببندي هنرمندانه و علمی باشد تا چش م نوازش شود و احساس درونی انسان نفسی تازه کند. در جامعه ما که افسردگی با ضرایب گوناگون، درصد قابل توجهی از جوانان و مردم را در برگرفته که کسال تها و خستگ یهاي درازمدت از مهم ترین نتایج آن است، پیشنهاد  میشود براي بهبود این وضعیت از دکوراسیونی با رنگ هاي پر نشاط استفاده شود، چرا که انرژي رنگ در افراد تاثیر خواهد داشت. پس بهتر است ابتدا سلیقه هایمان را کمی تغییر دهیم و در استفاده از رن گهاي دکوراسیون مقداري تجدیدنظر کنیم.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آیسامبل کیان میباشد