در روز شنبه 22 اردیبهشت ماه 96 در کارخانه آیسا مبل برای تمامی پرنل واحدهای مختلف دوره آموزشیب اطفاء حریق با همکاری آتشنشانی منطقه برگزار شد. با توجه به وجود حجم زیادی از مواد آتشزا در مجموعه های مبل سازی این آموزش بسیار مهم و ضروری است.در پایان تمامی پرسنل در یک مانور جمعی آتش فرضی را خاموش کردند.